Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap WATT MOBILITY, Gevestigd te Breda, Nederland. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Brabant onder nummer 70247145

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de overeenkomsten, met inbegrip van de overeenkomst op afstand alsmede elk aanbod en elke (rechts)handeling waaruit een zodanige overeenkomst op afstand kan voortvloeien, (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden als toepasselijk op de overeenkomst) van de besloten vennootschap WATT MOBILITY, hierna te noemen: WATT MOBILITY, en iedere overeenkomst tussen WATT MOBILITY en een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarop WATT MOBILITY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Van een overeenkomst op afstand is sprake indien in het kader van een door WATT MOBILITY georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand, derhalve zonder dat de consument en (medewerkers van) WATT MOBILITY in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.

 

1.3 Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door de consument kunnen worden opgeslagen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze algemene voorwaarden aldus ter beschikking van de consument te stellen, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij WATT MOBILITY zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

1.4 De overeenkomst tussen de consument en WATT MOBILITY komt tot stand wanneer de consument langs elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van WATT MOBILITY heeft ontvangen.

 

Artikel 2 Offertes

 

2.1 De door WATT MOBILITY gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro en exclusief verzendkosten. Prijzen in niet-EU landen zijn van BTW uitgezonderd. De klant draagt verantwoordelijkheid voor invoerrechten en vergelijkbare nationale heffingen.

 

2.2 Elke offerte en/of aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is en voorts de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

3.1 Door WATT MOBILITY getoonde aanbiedingen binden WATT MOBILITY niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, welke order eerst definitief tot een overeenkomst tussen partijen leidt nadat WATT MOBILITY de betreffende order schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd en daaraan uitvoering geeft. WATT MOBILITY zal alsdan de prijs in rekening brengen die conform de meest actuele prijslijst van WATT MOBILITY wordt gehanteerd. WATT MOBILITY streeft ernaar dat op de prijslijst op de website van WATT MOBILITY steeds de meest actuele prijzen in Euro worden vermeld, maar behoudt zich het recht voor van de getoonde prijs af te wijken, meer in het bijzonder indien de getoonde prijzen vanwege technische storing of toedoen van derden niet overeenstemmen met de meest actuele prijslijst als door WATT MOBILITY gehanteerd. WATT MOBILITY zal in voorkomend geval de consument informeren. De consument zal alsdan het recht kunnen inroepen de overeenkomst te ontbinden. Indien niet binnen 8 dagen na kennisgeving door WATT MOBILITY van dit recht gebruik is gemaakt, zal WATT MOBILITY uitvoering geven aan de overeenkomst conform het bepaalde in dit artikel.

 

3.2 Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hiervoor bepaalde, voorts tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van enig aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WATT MOBILITY onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WATT MOBILITY passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal WATT MOBILITY daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

3.4 WATT MOBILITY zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, de informatie over bestaande service na aankoop en garanties, de in artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij WATT MOBILITY deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst alsmede de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

3.5 WATT MOBILITY kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WATT MOBILITY op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

3.6 Los van het voorgaande kan WATT MOBILITY producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar WATT MOBILITY geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 Levering

 

4.1 Levering geschiedt af magazijn van WATT MOBILITY in Nederland of enige andere ter zake door WATT MOBILITY aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4.2 De consument is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op de consument overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de consument worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de consument.

 

4.3 Indien op enig moment bij WATT MOBILITY gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de consument, heeft WATT MOBILITY het recht, alvorens (verder) te presteren, van de consument te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die WATT MOBILITY, al dan niet opeisbaar van de consument heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van WATT MOBILITY.

 

4.4 Indien de consument niet op de vervaldag betaalt, is WATT MOBILITY gerechtigd om iedere verdere levering van goederen dan wel diensten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

 

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan WATT MOBILITY bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

5.2 Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan WATT MOBILITY retourneren, conform de door WATT MOBILITY verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

5.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

5.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal WATT MOBILITY dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping en terugontvangen goederen, terugbetalen.

 

Artikel 6 Levertijd

 

6.1 Levertijden worden door WATT MOBILITY bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor WATT MOBILITY niet bindend. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument eerst recht op ontbinding van de overeenkomst nadat WATT MOBILITY schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gesteld en er binnen deze termijn alsnog niet is geleverd. De consument zal alsdan geen recht kunnen doen gelden op enige schadevergoeding, behoudens voor zover enige wettelijke bepaling daarin voorziet, of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiend uit de overeenkomst.

 

6.2 In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde opgegeven vermoedelijke leveringsdatum, zal WATT MOBILITY de consument hierover informeren.

 

6.3 De door WATT MOBILITY opgegeven vermoedelijke levertijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de consument door WATT MOBILITY schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door WATT MOBILITY van de consument zijn ontvangen.

 

6.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal WATT MOBILITY geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit artikellid zal WATT MOBILITY het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

6.5 WATT MOBILITY heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. In geval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.

 

Artikel 7 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.

 

7.1 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door WATT MOBILITY slechts bij wijze van aanduiding aan de consument verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens.

 

Artikel 8 Garantie

 

8.1 Op alle producten van WATT MOBILITY zijn de bepalingen van het WATT MOBILITY Garantie Programma van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige geldt dat de voorwaarden en garanties van de producenten en derden die goederen aan WATT MOBILITY leveren van toepassing zijn. Op verzoek van de consument wordt deze door WATT MOBILITY geïnformeerd omtrent de toepasselijkheid van en inhoud van de door deze producenten en derden gegeven garantie(s), voor zover deze garantie er is.

 

8.2 Een door WATT MOBILITY, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover WATT MOBILITY kan doen gelden.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 Al de door WATT MOBILITY geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de consument alle verplichtingen uit de met WATT MOBILITY gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel bedoelde overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen tot schade vergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten alsmede boeten en dwangsommen.

 

Artikel 10 Gebreken / klachttermijnen

 

10.1 De consument dient de gekochte zaken bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk: Of de juiste zaken zijn geleverd; Of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met het op de begeleidende vrachtbrief vermelde aantal.

 

10.2 Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient de consument die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan WATT MOBILITY te melden binnen maximaal 5 werkdagen na aflevering.

 

10.3 Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de consument direct na ontdekking telefonisch aan WATT MOBILITY te melden en aansluitend binnen zeven dagen daarop schriftelijk te bevestigen met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk drie maanden na aflevering aan de consument aan WATT MOBILITY dienen te worden gemeld.

 

10.4 Na het constateren van enig gebrek is de consument verplicht om het gebruik van de desbetreffende product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

 

10.5 WATT MOBILITY is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de consument in gebreke blijft ter zake het in dit artikel onder leden 1 tot en met 4 bepaalde.

 

 

Artikel 11 Incassokosten

 

11.1 Indien de consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen en na aanmaning niet binnen 14 dagen het verschuldigde heeft voldaan, dan komen alle redelijke, zulks conform het rapport Voorwerk II, kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In elk geval is de consument, met een minimum van € 40,--, over de eerste € 2.500,-- 15% en over de volgende € 2.500,-- 10% verschuldigd. Indien WATT MOBILITY aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

12.1 De totale aansprakelijkheid van WATT MOBILITY is immer beperkt tot vergoeding van schade van maximaal de factuurwaarde van het door WATT MOBILITY aan de consument geleverde waarvoor de aanspraak is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan hetgeen WATT MOBILITY ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij WATT MOBILITY verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.

 

12.2 Aansprakelijkheid van WATT MOBILITY voor directe schade is, behoudens opzet of grove schuld of anderszins voortvloeiend uit enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding, uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

  1. a) de schade aan zaken, waaronder verstaan wordt materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiële schade aan andere eigendommen van de consument en/of derden;

 

  1. b) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking respectievelijk herstel van directe schade;

 

  1. c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de veststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;

 

  1. d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

12.3 Behoudens voor zover dwingend recht een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, bedraagt de totale aansprakelijkheid van WATT MOBILITY voor schade door dood of lichamelijk letsel, in afwijking op het in dit artikel bepaalde, maximaal hetgeen zij ter zake haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij WATT MOBILITY verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.

 

12.4 Aansprakelijkheid van WATT MOBILITY voor indirecte schade: daaronder begrepen alle andere schade dan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade is uitgesloten.

 

12.5 Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen twaalf maanden na ontdekking van de schade.

 

Artikel 13 E-mailberichten

 

13.1 Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met een schriftelijke verklaring.

 

13.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van WATT MOBILITY dwingend bewijs opleveren.

 

13.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

 

Artikel 14 Telecommunicatiefaciliteiten

 

14.1 De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient, is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien WATT MOBILITY zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal, indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, WATT MOBILITY voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn, onverlet de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, alleen indien en voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomprovider en behoudens enige wettelijke grondslag op grond waarvan WATT MOBILITY schadeplichtig kan worden geacht.

 

Artikel 15 Materialen en digitale informatie

 

15.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan de consument ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de consument aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de consument aan al zijn verplichtingen jegens WATT MOBILITY zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de consument. Hetzelfde geldt voor de consument ter zake van materialen en digitale informatie van WATT MOBILITY, voor zover niet anders werd overeengekomen.

 

Artikel 16 Gegevens en bestanden

 

16.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door WATT MOBILITY geëxploiteerde websites en op alle diensten die via het internet door WATT MOBILITY worden aangeboden en geleverd.

 

16.2 WATT MOBILITY behandelt de gegevens van de consument strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij WATT MOBILITY daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. WATT MOBILITY hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.

 

16.3 Als de consument gegevens aan WATT MOBILITY verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via een WATT MOBILITY website, registreert WATT MOBILITY die bestellingen op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.

 

16.4 Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van WATT MOBILITY aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.

 

16.5 Een aantal van de bestanden van WATT MOBILITY, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is WATT MOBILITY

B.V. te Breda.

 

16.6 WATT MOBILITY wijst de consument erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee de consument de WATT MOBILITY websites bezoekt wel op naam kunnen registeren.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten.

 

17.1 Als de consument WATT MOBILITY een bericht stuurt, bijvoorbeeld met als doel om dat bericht via een WATT MOBILITY website te publiceren, geeft de consument WATT MOBILITY daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de consument opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

 

17.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de WATT MOBILITY websites waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij WATT MOBILITY en/of bij diegene van wie WATT MOBILITY een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van WATT MOBILITY op de WATT MOBILITY websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 18 Veiligheid

 

18.1 Gegevens die de consument opgeeft bij WATT MOBILITY ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.

 

18.2 WATT MOBILITY laat periodiek een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de WATT MOBILITY websites virusvrij zijn en blijven. WATT MOBILITY kan echter de virusvrijheid van de websites niet garanderen.

 

Artikel 19 Informatie via de WATT MOBILITY websites

 

19.1 Informatie die de consument op de WATT MOBILITY website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. WATT MOBILITY kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De consument is als gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende acties, ook indien deze beslissingen op basis van de informatie als weergegeven op de website van WATT MOBILITY zijn genomen.

 

9.2 Informatie op de WATT MOBILITY websites wordt periodiek aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de websites worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze op de site worden vermeld.

 

19.3 Indien de consument fouten op de WATT MOBILITY websites aantreft, stelt WATT MOBILITY het zeer op prijs indien de consument dat aan WATT MOBILITY meldt.

 

19.4 Indien de WATT MOBILITY site links bevat naar websites van derden is van belang dat WATT MOBILITY de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. WATT MOBILITY kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Artikel 20 Verzendvoorwaarden 

 

20.1 Alle verzendingen gaan via PostNL. De levering wordt altijd bepaald door de beschikbaarheid. De koopovereenkomst raakt van kracht vanaf het moment dat WATT MOBILITY aan haar voorwaarden voldoet, i.e. ze wordt pas rechtsgeldig wanneer het product afgeleverd is. Onze pakket worden aangetekend verstuurd waarbij de klant dient te ondertekenen voor ontvangst.

 

20.2 Alle verzendingen zijn verzekerd tijdens de periode van vervoer. De klant dient het pakket onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen. Eventuele schade moet binnen 24 uur doorgegeven worden aan de leverancier.

 

20.3 Binnen de EU worden ontbrekende artikelen kostenvrij nagestuurd.

 

20.4 Voor de kosten van verzending worden de geldende tarieven, ten tijde van  de verzending, van PostNL gehanteerd.

 

Artikel 21 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 

21.1 Op elke overeenkomst tussen WATT MOBILITY en de consument is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de gevoegde rechter van de Rechtbank Breda.